------------------------------------------------


Kolektivne prakse i fotografija, 2018.

Publikacija Kolektivne prakse i fotografija, priređena i objavljena u okviru projekta Fotodokumenti, nastavak je istraživanja fenomena kolektivizma na regionalnoj fotografskoj sceni započetog izložbom i stručnim skupom „Kolektivne prakse i fotografija u regionu – Fotodokumenti 2017“, koji su realizovani u okviru programa Galerije Artget u Kulturnom centru Beograda tokom 2017. godine. Predstavljajući relevantne aktere u domenu fotografske produkcije, izdavaštva, projektnih incijativa na polju edukacije, zaštite i arhiviranja fotografskog nasleđa, kolonija i festivala, izložba i prateći diskurzivni program su otvorili niz tema kao što su uzrocivaninstitucionalnihvidova kolektiviteta i strategije zajedničkog rada. Različiti oblici privremenog ili trajnijeg karaktera udruživanja umetnika, kroz istoriju se pokazalo, nastajali su u trenucima krize umetnosti ili turbulentnih okolnosti na širem društveno-političkom planu, i proizilazili su iz nužnosti preispitavnja kako postojećih konvencija umetničkog sistema i praksi tako i redefinisanja pozicije umetnika prema stvarnosti koja ih okružuje. Takođe, fenomen kolektiva će uvek za polazište imati svest o odustajanju od ideje individualnog autora u korist formiranja mikro zajednice koju povezuju bilo određene zajedničke vrednosti, senzibiliteti, estetski stavovi, ideološki programi, metodologije rada ili vrlo pragmatični razlozi i mogućnosti za stvaranje i korišćenje zajedničkih produkcionih resursa.

Publikacija obuhvata autorske tekstove istoričara umetnosti i kustosa Dejana Sretenovića (Beograd), Ive Prosoli (Zagreb) i Mihe Colnera (Ljubljana), kao i vizuelnih umetnica Andree Palašti (Novi Sad) i Milice Lapčević (Beograd). Urednici i autori uvodnog teksta su kustosi inicijative Fotodokumenti – Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić.


ovde možete preuzeti publikaciju
Kolektivne prakse i fotografija------------------------------------------------


Collective Practices and Photography, 2018

The publication Collective Practices and Photography, prepared and published within the Photodocuments project, is continuing the research on the phenomenon of collectivism on the regional photography scene, which began with the exhibition and expert gathering entitled ‘Collective Practices and Photography in the Region - Photodocuments 2017’, realized at the Artget Gallery of the Cultural Centre of Belgrade in 2017. Presenting relevant actors in the domains of photographic production, publishing, project initiatives in the field of education, protection and archiving of photographic heritage, as well as art colonies and festivals, the exhibition and the accompanying discursive programme have opened a number of topics, such as the causes of non-institutional forms of collectivity and strategies of collective work. Various forms of either temporary or permanent associations of artists, as history has it, have emerged in the moments of crisis in art or turbulent circumstances in a wider socio-political context, and they resulted from the necessity of re-examination of existing conventions of the art system and practices, as well as from redefining the position of the artists towards the reality that surrounds him them. Also, the phenomenon of the collective has always implied the conscious departure from the idea of the individual author, in favour of forming a micro-community, which is strengthened by any particular common values, sensibilities, aesthetic attitudes, ideological programmes, methodologies of work or very pragmatic reasons and possibilities for creating and using common production resources.

The publication includes author’s texts by the art historians and curators, Dejan Sretenović (Belgrade), Iva Prosoli (Zagreb) and Miha Colner (Ljubljana), as well as the visual artists, Andrea Palašti (Novi Sad) and Milica Lapčević (Belgrade). The editors and authors of the introductory text are the curators of the Photodocuments initiative - Slađana Petrović Varagić and Miroslav Karić.


You can download the publication
Collective Practices and Photography here------------------------------------------------


Fotodokumenti Portfolio, 2016.

Publikacija Fotodokumenti Portfolio kroz pregled umetničkih praksi i profesionalnih angažovanja deset fotografa/kinja (Aleksandrija Ajduković, Benjamin Beker, Goran Micevski, Vesna Mićović, Andrea Palašti, Dragan Petrović, Ivan Petrović, Katarina Radović, Mihailo Vasiljević, Srđan Veljović) i jednog fotografskog kolektiva (Belgrade Raw), nudi uvid u neke od autorskih pozicija na lokalnoj umetničkoj sceni u Srbiji 2016. godine. Publikacija daje skroman doprinos neophodnosti da se recentna fotografska produkcija nađe u konzistentnijim profesionalnim izučavanjima i razmatranjima unutar konteksta u kojem nastaje i razvija se, kao i u smislu šire problematike fotografskog medija.


ovde možete preuzeti publikaciju
Fotodokumenti Portfolio------------------------------------------------


Photodocuments Portfolio, 2016

The publication Photodocuments Portfolio represents a review of artistic practices and professional involvement of ten individual photographers (Aleksandrija Ajduković, Benjamin Beker, Goran Micevski, Vesna Mićović, Andrea Palašti, Dragan Petrović, Ivan Petrović, Katarina Radović, Mihailo Vasiljević, Srđan Veljović) and a photo collective (Belgrade Raw). It offers an insight into some of author's positions on the local art scene in Serbia in 2016. It also unpretentiously contributes to the need for recent photographic production to find its place in more consistent professional studies and considerations within the context in which it originates and develops, as well as in terms of the wider issue of the photographic medium.


You can download the publication
Photodocuments Portfolio here
------------------------------------------------


Zbornik Fotodokumenti 02, 2012.

Zbornik Fotodokumenti 02 dolazi posle izložbe Fotodokumenti 02 i jednim delom funkcioniše kao katalog ove izložbe, a drugim delom kao zbornik stručnog skupa Fotografske zbirke i kolekcije, koji je održan 2012. godine u Salonu MSUB u organizaciji Centra za fotografiju u saradnji sa NFC Filmartom i MSUB. Publikacija sadrži prezentaciju radova Srđana Veljovića, predavanje o novosadskoj fotografskoj sceni, prezentaciju radionice izrade foto-knjiga i projekta Provalija. Analizirajući značaj državnog fotoamaterizma i nekoliko izdanja o istoriji srpske fotografije, Mihailo Vasiljević u tekstu Fotografija i Srbija, prvih 200 godina koncipira alternativni i kritički pregled istorije srpske fotografije i poziva na novi pristup u shvatanju značaja fotografije. U tekstu Fotografski portret kao razotrkivajući žanr Maida Gruden analizira dominantni žanr fotografije dok argumente i primere za svoje zaključke pronalazi u izložbi U punom svetlu: fotografije iz kolekcije Centra za fotografiju. U dva intervjua, koja je vodio Ivan Petrović sa istoričarem Darkom Ćirićem, višim kustosem Muzeja grada Beograda, i vlasnikom privatne kolekcije fotografija Zoranom Trticom, govori se o sakupljanju, čuvanju i značaju fotografskog nasleđa. Transkript predavanja i delova intervjua Dajen Arbus, preuzet iz časopisa Quorum (ljubaznošću Markite Franulic i Miroslava Mićanovića) predstavlja koncepciju i metodologiju rada jedne od najuticajnijih svetskih fotografkinja.


ovde možete preuzeti Zbornik
Fotodokumenti 02------------------------------------------------


Proceeding of Photodocuments 02, 2012

Proceedings of Photodocuments 02 succeeded the exhibition Photodocuments 02, serving partly as the exhibition catalogue and partly as proceedings of the expert meeting Photo Archives and Collections, held in 2012 at the Salon of the Museum of Contemporary Art (MoCAB). This expert meeting was organized by the Centre for Photography in cooperation with NFC Filmart and MoCAB. The publication contains a presentation of Srđan Veljović's works, a lecture on the photography scene in Novi Sad, a presentation of a photo-book making workshop and the Provalija project. Investigating the importance of state photo amateurism and several editions on the history of Serbian photography, Mihailo Vasiljević in his text ‘Photography and Serbia, the First 200 Years’, conceived an alternative and critical review of the history of Serbian photography and called for a new approach in understanding the importance of photography. In the text ‘Portrait Photography, as a Revealing Genre’, Maida Gruden examined the dominant genre of photography, while presenting the arguments and examples for her conclusions in the exhibition In Full Light: Photographs from the Collection of the Centre for Photography. Two interviews, conducted by Ivan Petrović one with Darko Ćirić, historian and senior curator of the Belgrade City Museum, and the other with Zoran Trtica, the owner of a private collection of photographs, contain discussions about collection, preservation and importance of photographic heritage. The transcript of lectures and parts of the interview with Diane Arbus, taken from Quorum Magazine (courtesy of Markita Franulić and Miroslav Mićanović), represents the concept and methodology of work of one of the world's most influential photographers.


You can download the Proceedings of
Photodocuments 02 here------------------------------------------------


Zbornik Fotodokumenti 2011, 2011.

Stručni skup Fotodokumenti 2011 održan je u Požegi novembra 2011. godine, sа učešćem stručne jаvnosti iz Mаkedonije (Mаkedonski centаr zа fotogrаfiju, Skoplje), Slovenije (Photon galerija, Ljubljаnа), Beogrаdа (Gаlerijа Artget – Kulturni centar Beograda, Novа аkаdemijа umetnosti, Centаr zа fotogrаfiju Beogrаd, Remont Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd, NFC Filmart), ima za cilj uspostаvljаnje sаrаdnje u regionu, kao i otvaranje prostora za problemsko preispitivanje fotografije kao medija. Umrežаvаnje i kolаborаcijа umetnikа – fotogrаfа, kustosа, teoretičаrа umetnosti koji se bаve fotogrаfijom u okviru regionаlnog umrežavanja, može rezultirati novim saradnjama i inicijativama. Ovoga puta uz međusobno upoznavanje otvorene su teme: nezavisne inicijative na polju fotografije i njihove misije i trenutni dometi, fotografsko obrazovanje, prezentacija fotografije, izdavaštvo na polju fotografije i slično.


ovde možete preuzeti Zbornik
Fotodokumenti 2011 Požega------------------------------------------------


Proceeding of the expert conference Photodocuments 2011, 2011

The expert conference Photodocuments 2011 was held in Požega in November 2011, with the participation of professionals from Macedonia (Macedonian Centre for Photography, Skopje), Slovenia (Photon Gallery, Ljubljana), Belgrade (Artget Gallery – Belgrade Cultural Centre, Nova Academy of Arts, Centre for Photography, Remont Belgrade, Museum of Contemporary Art Belgrade, NFC Filmart). It aimed at establishing team work in the region, as well as opening space for the review of problematics of photography as a medium. Networking and cooperation of artists – photographers, curators, art theorists working in the field of photography within regional networking, can result in new collaborations and initiatives. On this occasion, along with the introduction, the following topics were opened: independent initiatives in the field of photography and their missions and current achievements, photographic education, presentation of photography, publishing in the field of photography and similar ones.


You can download the Proceedings
of the expert conference
Photodocuments 2011 Požega here