------------------------------------------------


Kolektivne prakse i fotografija u regionu,
Artget galerija, Kulturni centar Beograda, 2017.
9. novembar - 7. decembar 2017.

Kustosi: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić
Saradnik na istraživanju: Miha Colner
Ucesnici – umetnici, kolektivi i inicijative iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Srbije: Robert Marin i Matjaž Rušt, Peter Rauch i Snabyrow, Jaka Babnik i Miha Colner, Rostfrei Publishing, Fotosfera, Davor Konjikušic, Ured za fotografiju (UzF), Organ Vida, CHKRAP!, Kamerades, Belgrade Raw, Iza ekrana, Ni Foto, Centar za fotografiju (CEF), Dislokacije.

U okviru programa Galerije Artget (Kulturni centar Beograda) u 2017. godini (umetnički direktori – Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić), inicijativa Fotodokumenti se bavila fenomenom kolektivizma u okviru regionalne fotografske scene, kao i analizom strategija i uzroka pojave vaninstitucionalnih vidova kolektiviteta i inicijativa na ovom polju. Izložbom Kolektivne prakse i fotografija u regionu i prateći diskurzivni program predstavljeni su relevantni akteri u domenu kolektivne fotografske produkcije, izdavaštva, različitih inicijativa na polju edukacije, zaštite i arhiviranja fotografskog nasleđa, kolonija, festivala i drugih vidova afirmacije savremenog fotografskog izraza na prostoru bivše Jugoslavije.


ovde možete preuzeti katalog izložbe------------------------------------------------


Collective Practices and Photography in the Region,
Artget Gallery, Cultural Centre of Belgrade, 2017
November 9 - December 7, 2017

Curators: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić
Research associate: Miha Colner
Participants – artists, collectives and joint initiatives from Slovenia, Croatia, Macedonia and Serbia: Robert Marin and Matjaž Rušt, Peter Rauch and Snabyrow, Jaka Babnik and MihaColner, Rostfrei Publishing, Fotosfera, Davor Konjikušic, Office for Photography, Organ Vida, CHKRAP!, Kamerades, Belgrade Raw, Behind the Screen, Ni Foto, The Centre for Photography, Dislocations.

As part of the Artget Gallery (Cultural Centre of Belgrade) programme, whose art directors in 2017 were Slađana Petrović Varagić and Miroslav Karić, the Photodocuments initiative addressed the phenomenon of collectivism within the regional photographic scene. It also analyzed strategies and causes for the emergence of non-institutional forms of collectivity and initiatives in this field. The exhibition Collective Practices and Photography in the Region and the accompanying discursive programme presented relevant actors in the domain of collective photographic production, publishing, various initiatives in education, protection and archiving of photographic heritage, colonies, festivals and other forms of affirmation of contemporary photographic expression in the region of former Yugoslavia.


you can download the exhibition catalog herefoto: Milan Kralj
------------------------------------------------


Fotodokumenti 02, Salon Muzeja savremene umetnosti
Beograd (MSUB), Remont galerija, Ulična galerija, 2012.
7. septembar - 28. oktobar 2012.

Izložba Fotodokumenti 02
Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd (MSUB)
7. septembar - 28. oktobar 2012.
Kustosi: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić i Una Popović
Umetnici: Aleksandrija Ajduković, Benjamin Beker, Boris Lukić, Goran Micevski, Vesna Mićović, Andrea Palašti, Dragan Petrović, Ivan Petrović, Katarina Radović, Belgrade Raw, Mihailo Vasiljević, Srđan Veljović

Andrea Palašti, iz serije Short Cuts, 2008.
Ulična galerija, Beograd
8. septembar 2012 - 20. septembar 2012.
Kustosi: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić

U punom svetlu: fotografije iz kolekcije Centra za fotografiju
Remont-nezavisna umetnička asocijacija, Beograd
7. septembar 2012 - 28. septembar 2012.
Kustosi: Mihailo Vasiljević i Ivan Petrović, urednici Centra za fotografiju
Učesnici: Jovan Radović, Branka Nedimović, Dragomir Krčmarević, Ljubomir Šimunić Šime, Petar Mirosavljević, nepoznati autor

FotodokumentI 02
Izložba Fotodokumenti 02 predstavlja jedan mogući uvid u zbivanja na ovdašnjoj vibrantnoj fotografskoj sceni, njene aktere, njihovu produkciju i odgovore na neka aktuelna kretanja u domenu savremene fotografije. Raznovrsnost prezentovanih pristupa i poetika, okvir je za prepoznavanje šireg poimanja fotografije danas i vitalnosti koju poseduje. Otkrivanje njenih brojnih mogućnosti u radovima izabranih autora polazište je za ono što bismo u najkraćem mogli opisati i definisati kao kompleksna vizuelna sociološka i antropološka istraživanja. Dokumentarnost u njihovom slučaju ostaje još jedno polje u kojem se vrlo otvoreno problematizuju i preispituju i sam medij dokumentarne fotografije i moć fotografske slike, njene implikacije, značaj i uticaj u predominantno vizuelnom okruženju. U celini izložba predstavlja refleksiju perzistentnih nastojanja umetnika u iznalaženju novih iskaza o fotografiji, njenoj funkciji kao dokumenta ali i kao procesa kroz koji se saznaju, otkrivaju i promišljaju sve manifestacije sveta i svakodnevnog života. Predavanja, panel diskusije, razgovori sa umetnicima, prezentacije muzejskih fotografskih arhiva i aktivnosti centara za fotografiju, planirani za ovu priliku nastavak su šireg razmatranja problematike fotografskog medija i podsticaj struci za dalje bavljenje fotografijom i njenim relacijama sa različitim kontekstima u kojima nastaje, u kojima se primenjuje i interpretira.

O izložbi na sajtu MSUB (link)------------------------------------------------


Photodocuments 02, Salon of the Museum of Contemporary
Art Belgrade (MoCAB), Remont Gallery, Street Gallery, 2012
September 7 - October 28, 2012

Exhibition Photodocuments 02
Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade (MoCAB)
September 7 - October 28, 2012
Curators: Miroslav Karić, Sladjana Petrović Varagić, Una Popović
Artists: Aleksandrija Ajduković, Benjamin Beker, Boris Lukić, Goran Micevski, Vesna Mićović, Andrea Palašti, Dragan Petrović, Ivan Petrović, Katarina Radović, Belgrade Raw, Mihailo Vasiljević, Srđan Veljović

Andrea Palašti, from the series Short Cuts, 2008
Street Gallery, Belgrade
September 8 - September 20, 2012
Curators: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić

In Full Light: photographs from the collection of Center for Photography
Remont – Independent Art Association, Belgrade
September 7 - September 28, 2012
Curators: Mihailo Vasiljević and Ivan Petrović, editors of Center for Photography
Participants: Jovan Radović, Branka Nedimović, Dragomir Krčmarević, Ljubomir Šimunić Šime, Petar Mirosavljević, unknown author

Photodocuments 02
The exhibition Photodocuments 02 represents one possible insight into happenings on the local, otherwise vibrant photographic scene, its protagonists, their production and answers to some current movements in the domain of contemporary photography. The diversity of presented approaches and poetics is a framework for recognizing a broader conception of photography today and the vitality it possesses. Revealing of its numerous possibilities in the works of the selected authors is the starting point for what we could most concisely describe and define as complex visual sociological and anthropological researches. The documentary quality in their case remains yet another field in which, very openly, the very medium of documentary photography and the power of documentary picture are being problematized and reexamined, as well as its implications, significance and influence in predominantly visual surroundings. In its whole, the exhibition represents reflection of persistent artists’ endeavors to find new statements on photography, its function as a document but also as a process through which all manifestations of the world and everyday life are ascertained, revealed and considered. The lectures, panel discussions, conversations with the artists, presentations of museum photography archives and the activities of founded centers for photography, planned for this occasion, are a continuation of a broader deliberation on the problematics of the medium of photography and an incentive to the profession for further dealing with photography and its relations with different contexts in which it originates, in which it is being applied and interpreted.

More about the exhibition on web site of MoCAB (link)foto: MSUB/MoCAB
------------------------------------------------


Fotodokumenti, Gradska galerija Požega, 2010.
Grаdskа gаlerijа Požegа (Kulturni centаr Požegа)
10. decembаr 2010. - 21. jаnuаr 2011.

Umetnici: Mihаilo Vаsiljević, Dušicа Drаžić, Gorаn Micevski,
Ivаn Petrović, Kаtаrinа Rаdović
Kustosi: Miroslаv Kаrić i Slađanа Petrović Vаrаgić

Izložba Fotodokumenti obuhvаtаla je fotogrаfske rаdove / projekte petoro umetnikа mlаđe generаcije predstvаljаjući vаrijetet pristupа i prаksi u mediju fotogrаfije. Ivаn Petrović, Gorаn Micevski, Kаtаrinа Rаdović, Mihаilo Vаsiljević i Dušicа Drаžić svoj rаd bаzirаju nа konzistentnim istrаživаnjimа grаnicа sаmog medijа, njegovih žаnrovskih određenjа, tehničkih mogućnosti i potencijаlа kаo prenosnikа ideje. Aspekt ili pitаnje dokumentаrnog u fotogrаfiji, nа аktuelnoj izložbi, аutori problemаtizuju nа rаzličite nаčine: kroz reinterpretаciju аmаterskog fotogrаfskog zаpisа, kompleksno vizuelno istrаživаnje određenih socijаlnih grupа ili društvenih fenomenа, preispitivаnje odnosа nаrаtiv-tekst-fotogrаfskа slikа, site specific intervencije. Posvećenost istrаživаnju, аnаlizi, negovаnje teorijskog diskursа, delovаnje i u drugim umetničkim formаmа čine konstаnte opusа predstаvljenih umetnikа. Prostori: Grаdskа gаlerijа Požegа (Kulturni centаr Požegа), Muzej železnice Srbije – Odeljenje uzаnih prugа Požegа, Trg Slobode Požega i druge lokаcije.


ovde možete preuzeti katalog izložbe------------------------------------------------


Photodocuments, Art Gallery Požega, 2010
Art Gallery Požega (Cultural Centre of Požega)
10 December 2010 - 21 January 2011

Artists: Mihаilo Vаsiljević, Dušicа Drаžić, Gorаn Micevski,
Ivаn Petrović, Kаtаrinа Rаdović
Curators: Miroslаv Kаrić i Slađanа Petrović Vаrаgić

The exhibition Photodocuments consists of photographic works/projects by five artists of younger generation, and presents a variety of approaches and practices in photography as a medium. Ivan Petrović, Goran Micevski, Katarina Radović, Mihailo Vasiljević and Dušica Dražić base their work on a consistent research into the boundaries of the medium itself, its genre definitions, technical possibilities and potentials as a transmitter of ideas. In the current exhibition the authors are using various ways to problematize the aspect and/or the issue of the documentary in photography: through reinterpretation of amateur photographic records, the complex visual exploration of certain social groups or social phenomena, re-examination of the relations between narrative, text and photographic image, as well as the use of site-specific interventions. The invariable quality of the presented artists’ opuses lies in their dedication to research, analysis, attending to theoretical discourse, and acting in other related artistic forms. Venues: Art Gallery Požega (Cultural Centre of Požega), Railway Museum of Serbia – Department of Narrow Tracks, Požega, Liberty Square in Požega and other locations.


you can download the exhibition catalog here