media dani
KREATIVNA EVROPA MEDIA

Ulaže u kreativnost od 1991. godine


MEDIA dani, 18 – 19. avgust 2017

Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija“

Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdoc“


18 – 19. avgust 2017. - MEDIA desk Srbija u saradnji sa Nezavisnim filmskim centrom „Filmart“ organizuje MEDIA dane tokom Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“ i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma „Interdoc“ u okviru kojeg će biti organizovan MEDIA Info dan (18. avgust) i edukativna radionica Produkcija dokumentarnog filma (19. avgust). Događaj je namenjen predstavnicima audiovizuelnog sektora, kompanijama, nevladinim udruženjima, kulturnim institucijama i profesionalnim mrežama koje mogu imati koristi od programa Kreativna Evropa.

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa podstiče razvoj evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, dajući podršku: razvoju, distribuciji i promociji evropskih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova i televizijskih serija, razvoju i promociji novih medijskih sadržaja, stručnom usavršavanju filmskih profesionalaca, razvoju novih tehnologija i platformi za distribuciju audiovizuelnog sadržaja, filmskim festivalima i razvoju publike. Događaji poput Info dana predstavljaju jedinstvenu priliku za promociju programa Kreativna Evropa i služe da objasne program i njegove mehanizme potencijalnim korisnicima, ali i da povećaju vidljivost samog programa među mladim audiovizuelnim profesionalcima.

Ciljevi MEDIA potprograma su: jačanje evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora naglašavajući evropski identitet, nasleđe i kulturnu raznolikost; veća prisutnost evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu; jačanje i podsticanje inovativnosti i konkurentnosti evropskog audiovizuelnog sektora.

U 2016. godini potprogram MEDIA obeležio je 25 godina svog postojanja i tokom ovog perioda u evropski audiovizuelni sektor uloženo je 2.4 milijarde evra. Podržava se razvoj igranih dokumentarnih i animiranih filmova, produkcija TV programa visokog kvaliteta i razvoj video igara (33% ukupnih investicija), inicijative za usavršavanje filmskih i audiovizuelnih profesionalaca (8%), pristup marketima i umrežavanje (10%), distribucija evropskih nenacionalnih filmova (39%), online distribucija (5%) i razvoj publike kroz podršku filmskim festivalima i inicijativama koje podstiču filmsko obrazovanje (5%).

Od decembra 2015. godine Srbija je deo MEDIA potprograma. MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.

Imajući ovo u vidu, MEDIA desk Srbije u saradnji sa Nezavisnim filmskim centrom „Filmart“ organizuje MEDIA dane. Tokom prvog dana (18. avgusta) biće organizovan MEDIA info dan tokom kojeg će biti predstavljene osnovne informacije o MEDIA potprogramu kao i osnovne karakteristike 14 konkursnih procedura koje postoje u okviru ovog potprograma. Pored konkursnih procedura tokom MEDIA info dana govoriće se i o evropskim kulturnim politikama i generalnim ciljevima programa Kreativna Evropa. Tokom drugog dana, za učesnike kampa Interakcija kao i za sve zainteresovane srednjoškolce biće organizovana edukativna radionica pod nazivom Produkcija dokumentarnog filma koju će voditi Nađa Lapčević.